สถิติข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย

ข้อมูลคนพิการ

อำเภอ/ประเภทความพิการการมองเห็นการได้ยินหรือสื่อความหมายการเคลื่อนไหวหรือร่างกายทางจิตใจหรือพฤติกรรมพิการสติปัญญาทางการเรียนรู้ออทิสติกมากกว่า 1 ประเภทรวม
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์449769344925436252313125678
ลับแล192345164780101851352342
ตรอน19235414675696154711538
อำเภอพิชัย29337913451311641181772508
อำเภอทองแสนขัน1531928311249977791492
อำเภอท่าปลา783621947751061932352789
อำเภอน้ำปาด1993197456980146751507
อำเภอฟากท่า11615046332337118820
อำเภอบ้านโคก768616220351019399
รวม2424306710345841107613465112119073

ข้อมูลผู้สูงอายุ

ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลการสงเคราะห์คนพิการ

การสงเคราะห์ครอบครัว

การสงเคราะห์เด็ก

เด็กแรกเกิด