ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

คลิกเพื่อดาวโหลด >>>> ใบสมัครเข้ารับการสรรหา    ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว