หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนง.พมจ.อต. พร้อมด้วยทีม (OneHome) จังหวัดอุตรดิตถ์ ๗ หน่วยงาน เข้าร่วมรับการตรวจราชการรอบ ๒

ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยทีม (OneHome) จังหวัดอุตรดิตถ์ ๗ หน่วยงาน เข้าร่ว …
อ่านเพิ่มเติม

Loading...