หน้าแรก

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  • fbfpi_01c1f7e266c8f8690a56820fb47dab80

   วันที่ 27 เมษายน 2559 …

   By admin
   วันที่ 27 เมษายน 2559 สนง.พมจ.อุตรดิตถ์ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2559 โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 20 ราย แยกรายละเอียด ดังนี้ (1) ยื่นกู้ยืมเงิน รายละ 20,000 บาท จำนวน 15 ราย คือ คนพิการ 10 รายและผู้ดูแลคนพิการ 5 ราย (2) ยื่นกู้ยืมเงิน รายละ 40,000 บาท จำนวน 5 ราย คือคนพิการ 3 รายและผู้ดูแลคนพิการ 2 ราย มติที่ประชุม อนุมัติการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ทั้ง 20 ราย Read More »
  • fbfpi_d487797a5b0e8c4a776dd6ea126bcb48

   ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ …

   By admin
   ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2559 โดยมี 7 รางวัล ตามประเภทความพิการ ซึ่งมีคณะกรรมการโครงการพิจารณาตัดสินให้ได้รับรางวัล ประเภทความพิการละ 1 คน โดยส่งแบบกรอกประวัติไปยัง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ชั้น 1 ภายในสถานสงเคราะห์บ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ซึ่งแบบกรอกประวัติจะมี 2 แบบ (แยกตามประเภทความพิการ) Read More »
  • fbfpi_585b83350908ff1d39e2df07f52f1d4e

   ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ …

   By admin
   ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปี 2560 ให้แก่คนพิการทางการเคลื่อนไหว (ประเภทแขน ขา ลำตัว) ชาย - หญิง อายุระหว่าง 14 - 40 ปี สัญชาติไทย ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวันและความพิการไม่เป็นอุปสรรคในการฝึกอาชีพ โดยศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครคนพิการ จำนวน 100 คน / จำนวน 3 แผนก 1 โครงการ ได้แก่ 1. แผนกตัดเย็บเสื้อผ้าและงานประดิษฐ์ 2. แผนกคอมพิวเตอร์ 3. แผนกอิเล็กทรอนิกส์ และโครงการเกษตรกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่เดือนเมษายน - กรกฎาคม 2559 ศูนย์ฯฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จะพิจารณาคัดเลือกในเดือน สิงหาคม 2559 แจ้งผลและให้มารายงานตัวเข้ารับการฝึกอาชีพ Read More »
  • ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ …

   By admin
   ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการขาขาด ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ โดยกรมการแพทย์และสถาบันสิริธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จัดทำแผนแบบองค์รวม ทั้งในด้านบริการและวิชาการเชิงรุก โดยการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการทำ และซ่อมแซมขาเทียมแก่คนพิการแขนขาขาด พัฒนาและฝึกทักษะการผลิตแขนขาเทียมที่มีคุณภาพให้กับนักกายอุปกรณ์ ช่างกายอุปกรณ์ และทีมงานแขนขาเทียม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการตรวจประเมิน วินิจฉัยคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2557 ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมออกหน่วยให้บริการจดทะเบียนคนพิการด้วย Read More »
  • fbfpi_7c7585d73b57ee3b1709690fadf26ceb

   วันที่ 20 เมษายน 2559 …

   By admin
   วันที่ 20 เมษายน 2559 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นประธานและเป็นเกียรติ ในงานวันผู้สูงอายุ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559 ในหัวข้องาน "เดินหน้าประเทศไทย ไปกับผู้สูงอายุ" โดยในงานมีการมอบโล่ให้กับผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และมีการแสดงจากชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดฯ และการออกบูทกิจกรรมจากหน่วยงานราชการต่างๆ Read More »
 • แนะนำจังหวัดอุตรดิตถ์

 • สถิติข้อมูลคนพิการ